• en
 • de

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Beleving aan Zee.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
 2. Arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten en/of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden.
 3. Organisator: degene die, in uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen of activiteiten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
 4. Uitvoerende bedrijven: een bedrijf dat door de organisator is benaderd een activiteit uit te voeren en/of te begeleiden en/of een faciliteit te bieden.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een activiteit.
 6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
 7. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement of activiteit.
 8. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement of de activiteiten die door de organisator geleverd worden.

Artikel 2 - Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins overeenkomen.
 4. De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze via e-mail heeft geaccordeerd.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of via e-mail het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van de organisator een bevestiging van de overeenkomst via de e-mail.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, hoeveel deelnemers er zullen zijn en welk bedrag betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
 3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 4. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voorzover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.
 5. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
 6. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

Artikel 4 - Betaling

 1. Bij een boeking zonder aanvullende horeca reservering dient de factuur uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn.
 2. Bij een boeking met aanvullende horeca reservering ontvangt de klant na afloop van het arrangement of de activiteit, zodra de organisator de horeca factuur heeft ontvangen, de complete factuur. Mits de horeca factuur niet al ter plekke is voldaan. Deze dient dan uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn.
 3. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
 4. De opdrachtgever wordt gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Artikel 5 - Wijzigingen door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan de organisator tot 7 dagen voor aanvang van het arrangement/de activiteit verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
 2. De opdrachtgever kan de organisator tot 7 dagen voor aanvang van het arrangement/de activiteit verzoeken het opgegeven aantal deelnemers te verlagen met maximaal 15% van het overeengekomen aantal deelnemers.

Artikel 6 - Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
 2. De opdrachtgever kan het arrangement of de activiteit annuleren enkel door middel van e-mail contact.
 3. Bij annulering door de opdrachtgever is hij het volgende verschuldigd aan de opdrachtnemer:
 • In de periode liggend tussen 90 en 60 dagen voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 10% van de totaalprijs;
 • In de periode liggend tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 20% van de totaalprijs;
 • In de periode liggend tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 60% van de totaalprijs;
 • In de periode liggend tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 75% van de totaalprijs;
 • In de periode liggend tussen 7 dagen en 0 uur voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 100% van de totaalprijs;
 • Afwezigheid zonder annulering: 100% van de totaalprijs.

   Deze zijn alleen van toepassing op bedrijven. Voor particulieren geldt alleen:

 • In de periode liggend tussen 7 dagen en 0 uur voor aanvang van het arrangement/ activiteit: 100% van de totaalprijs;
 • Afwezigheid zonder annulering: 100% van de totaalprijs.

Artikel 7 - Wijzigingen door de organisator

 1. Op grond van gewichtige aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement of de activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
 3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Het uitvoerende bedrijf zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement of de activiteit kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens het uitvoerende bedrijf niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
 4. De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een uitvoerend bedrijf van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 8 - Opzegging door de organisator

 1. De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. De organisator is verplicht de opdrachtgever met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. Bij opzegging door de organisator wegens de in 8.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
 3. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever en/of deelnemer, zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator en/of de uitvoerende bedrijven het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever en/of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 9 - Verplichtingen van de organisator

 1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst naar de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst. 

Artikel 10 - Verplichtingen van de opdrachtgever en/of deelnemer

 1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de uitvoerende bedrijven van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of dient het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
 2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of de werknemers van de uitvoerende bedrijven om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
 3. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een werknemer van het uitvoerende bedrijf en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
 4. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of het uitvoerende bedrijf van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer valt.
 5. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
 6. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet ter plekke mondeling worden ingediend aan de organisator of de werknemer van het uitvoerende bedrijf.
 7. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij in voldoende conditie is om desbetreffend arrangement of activiteit te beoefenen. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de organisator

 1. Deelname aan het arrangement of de activiteit geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het arrangement of de activiteit, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 2. De organisator stelt de uitvoerende bedrijven aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hen geboden faciliteiten en activiteiten indien dit materiele gebrek aan het uitvoerende bedrijf kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om desbetreffend arrangement of activiteit te beoefenen.
  3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
 4. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt aangeraden een passende ongevallen-, reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator en/of de uitvoerende bedrijven, tenzij de wet dit uitsluit. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden. 

Artikel 13 - Klachten

 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken werknemer van de organisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of een vertegenwoordiger van het uitvoerende bedrijf ter plekke.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit via e-mail en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator.
 3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • Specialist bedrijfsuitjes & zakelijke evenementen
 • Teambuilding & plezier gegarandeerd
 • Scheveningen + meer strandlocaties Zuid-Hollandse kust
 • Grote groepen: 500+ personen
 • Voor alle deelnemers wat wils. Iedereen geniet!

De volgende bedrijven gingen u voor:

Aegon teamsuitje
AFAS bedrijfsuitje
BAM bedrijfsuitje
Heineken bedrijfsuitjes
Campina bedrijfsuitje
Ministerie teamuitje
Politie bedrijfsuitje
Shell teamuitje
Winford bedrijfsuitje
T-mobile teamuitje
Unilever bedrijfsuitje